کندوکاوی در نظریات مربوط به ارزشگذاری سهام و عوامل مؤثر بر آن
36 بازدید
محل نشر: تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران » پاییز و زمستان 1380 - شماره 59
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در صدد است به بررسی برخی نظریافت مربوط به چگونگی تعیین قیمت بازار سهام و عواملی که می‏تواند بر ارزش سهام تاثیر بگذارد، بپردازد.در این راستا، عواملی چون سیاست تقسیم سود، فرضیه‏های موجود در این حوزه در خصوص وجود یا عدم وجود ارتباط بین سیاستهای مزبور و قیمت بازار سهام، انتقادات وارده به هر کدام از نظریات مطرح شده در فوق، اثر سهام جایزده و نیز نقش تجزیه سهام در قیمت بازار سهام و همچنین پیامدهایی که انتظارات و پیش‏بینی‏های اشخاص(و واکنش آنان نسبت به اخبار خوب یا بد)می‏تواند در ارزش بازار سهام داشته باشد، بحث و بررسی شده است.